Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja

Hallo Deutschschule GmbH

Prijava

Vašom prijavom se izjašnjavate saglasnim sa opštim uslovima poslovanja Hallo Deutschschule. Prijave za kurs njemačkog jezika mogu se prihvatiti samo pismeno. Registracija je pravno valjana i obavezuje na plaćanje prijavljenih kurseva njemačkog. Ako se u slučaju 6-mjesečne pretplate kurs ne može platiti jednokratnom uplatom, potpisuje se ugovor o plaćanju na rate, koji obavezuje potpisnika na plaćanje u skladu sa ugovorom. Ako se pretplate plaćaju mjesečno u ratama, depozit će se odbiti od cijene tečaja u posljednjem mjesecu i ne može se zahtijevati njegov povrat prije toga. Mjesta za postojeće studente u naknadnom kursu mogu biti garantovana samo ako se studenti pismeno prijave do kraja treće sedmice kursa (intenzivni), do kraja pete sedmice kursa (poluintenzivni) ili do kraja dvanaeste sedmice kursa (subota), prije početka kursa (isto važi i za učenike sa 3-mjesečnom odnosno 6-mjesečnom pretplatom. Molimo Vas, primite ka znanju, da vaša pravovremena prijava na kurs može u izuzetnim slučajevima biti otkazana, pod uslovom da se svi interni studenti na vrijeme prijave za naknadni kurs. Obuka je bez PDV-a.

Odjavljivanje

Učesnik može pismeno otkazati rezervirani kurs njemačkog jezika do 5 kalendarskih dana prije početka kursa bez dodatnih troškova. U slučaju zakašnjelog otkazivanja, učesnik mora platiti pune troškove kursa. Hallo Deutschschule sa zadovoljstvom izdaje vaučer za plaćene, ali neposjećivane sedmice kursa, pod uslovom da je izostanak prijavljen najmanje 5 dana prije početka izostanka. U slučaju prekida tokom kursa njemačkog jezika, polaznik nema pravo na povrat novca, ali Hallo Deutschule je spremna i u tom slučaju izdati vaučer, pod uslovom da
je prekid pismeno prijavljen sekretarijatu najmanje 5 dana prije početka prekida i ne traje više od jedne sedmice (intenzivni kurs), 2 sedmice (poluintenzivni kurs) ili 3 sedmice (subota).
Za nove korisnike Hallo Deutschule ne izdaje vaučere za vrijeme prvog kursa. Za subotnje kurseve potrebno je prijaviti minimalno dvije uzastopne subote. Ako učenik zbog bolesti ne može učestvovati na kursu njemačkog jezika, nakon podnošenja ljekarskog uvjerenja dobija vaučer za časove njemačkog koje nije pohađao. Ovaj vaučer polaznik kursa ne može prenijeti na druge osobe. Vaučeri ili krediti ne mogu biti isplaćeni u gotovini. Za pojedinačne dane kursa koji nisu pohađani, osim uz predočenje ljekarskog uvjerenja, ni u kakvom drugom slučaju
neće biti ispostavljeni vaučeri.Vaučeri se mogu podići u sekretarijatu i koristiti samo prilikom prijave za čitave kurseve (sa cijelim trajanjem kursa). Vaučeri/ krediti se ne mogu koristiti za privatne časove, materijal za kurs ili slično. Ako polaznici nisu u mogućnosti sudjelovati na kursu zbog zdravstvenih, privatnih ili poslovnih problema ili promjena koje su već bile poznate ili predvidive u trenutku registracije, Hallo Deutschschule može insistirati na uplati cjelokupne cijene kursa bez izdavanja vaučera / kredita (kupci su sami odgovorni za slučaj nesigurnosti ličnog planiranja, kao što je npr. prethodna bolest, trudnoća, mogućnost ponude novog posla, viza itd.)

Certifikati i potvrde o završetku kursa

Po uspješnom završetku jezičkog nivoa, svaki polaznik kursa će na zahtjev dobiti certifikat od Hallo Deutschschule. Po završetku podnivoa ili u slučaju nedovoljnog učinka, potvrda kursa će biti izdata na zahtjev.

Otkazivanje kursa od strane škole / nemogućnost realizacije kursa

Ako ima premalo prijava za kurs, Hallo Deutschschule može otkazati kurs. U ovom slučaju učesniku će biti vraćen uplaćeni iznos. Ako se planirani čas ne može održati zbog hitnog slučaja u kratkom roku (npr. bolesti instruktora kursa), i samim tim zbog otkazivanja za koji je odgovorna škola, ograničava se garancija škole prema učesnicima koji su uzaludno doputovali na početak kursa na isplatu nadoknade troškova u maksimalnom iznosu od 50.- CHF po osobi. U slučaju više sile (štrajk, katastrofe, epidemije, pandemije itd.) uplate za kurs neće biti vraćene. Kurs će se nastaviti nakon završetka prekida uzrokovanog višom silom ili će biti isplaćeni vaučeri ako se dokumentima može dokazati, da nakon prekida više nije moguće učestvovati na kursu.

Cijene

Cijene navedene na internetu i u programu kursa su obavezujuće. Materijal za kurs nije uključen u cijenu kursa. Ako se kursevi C2 odvijaju u razredu, cijena po djelimičnom nivou iznosi 600.- CHF i neće se izdavati vaučeri za prekide. Više popusta u cijeni ne može biti akumulirano.

Faktura
Po prijemu vaše registracije, dobit ćete fakturu od Hallo Deutschschule. Faktura se mora platiti prije početka kursa njemačkog jezika. Kursni materijal nije uključen u cijenu kursa, može se dobiti na recepciji škole, gdje mora biti odmah plaćen.
Plaćanja na rate
Plaćanje na rate se prihvaća samo za 6-mjesečne pretplate. Međutim, uz prvu ratu potrebno je platiti depozit u iznosu cjelokupnog sniženja cijene ( 300.- CHF) i administrativnu taksu od 30.- CHF.
Ponavljanje kursa
Svaki polaznik može ponoviti kurs njemačkog ako želi. Učesnik mora platiti samo 50% kursa ako je već jednom pohađao cijeli kurs (cijelo vrijeme kursa) u Hallo Deutschschule u posljednja 4 mjeseca i ako se prijavi za cijelo trajanje kursa (praznici i prekidi se ne mogu prijaviti tokom ponavljanja kursa). Ponavljanje tokom tekuće 6-mjesečne ili 3-mjesečne pretplate je moguće, ali će 6-mjesečna ili 3-mjesečna pretplata biti prekinuta i nastavljena nakon završetka ponavljanja kursa. U slučaju ponavljanja tokom tekuće 6-mjesečne ili 3-mjesečne pretplate , mora se platiti 50% nesmanjene, uobičajene cijene kursa. Učesnici koji istovremeno pohađaju dva intenzivna kursa ne ostvaruju popust u slučaju ponovljenog kursa, jer već koriste standardni popust od 50 % na drugi intenzivni kurs.
Broj učesnika po razredu
Minimalni broj učesnika je šest, maksimalan broj iznosi četrnaest učesnika.
Izmjene
Zadržavamo pravo izmjene programa kursa i prilagođavanja cijena.
Osiguranja
Hallo Deutschschule ne preuzima nikakvu odgovornost. Osiguranje u slučaju udesa je stvar učesnika kursa.
Mjesto jurisdikcije
U slučaju arbitraže primjenjuje se švicarski zakon. Mjesto jurisdikcije je grad Cirih.
Cirih, februar 2022