Kushtet e përgjithshme të shkollës

Kushtet e përgjithshme të shkollës

Hallo Deutschschule Sh.p.k.
Regjistrimi
Me regjistrimin tuaj ju pranoni kushtet e përgjithshme të shkollës Hallo Deutschschule. Regjistrimet e kurseve për një kurs të gjermanishtes pranohen vetëm me shkrim. Regjistrimi është ligjërisht i vlefshëm dhe ju detyron të paguani për kursin e rezervuar të gjermanishtes. Për abonimet 6-mujore, nëse çmimi i plotë nuk paguhet menjëherë, duhet të nënshkruhet një marrëveshje pagese, e cila është e detyrueshme. Nëse abonimet paguhen çdo muaj me këste, depozita do të zbritet vetëm nga çmimi i kursit në muajin e fundit dhe nuk mund të rikthehet kurrsesi më parë. Vendet e kurseve për pjesëmarrës ekzistues në kursin vijues mund të garantohen vetëm nëse pjesëmarrësi regjistrohet me shkrim deri në fund të javës së tretë të kursit (intensive), deri në fund të javës së pestë të kursit (gjysëm intensiv) ose deri në fund të javës së dymbëdhjetë të kursit (e shtunë) përpara fillimit të kursit (kjo vlen edhe për studentët me abonim 3- mujor ose 6-mujor). Ju lutemi vini re se regjistrimi juaj në afatin e duhur mund të anulohet në raste të jashtëzakonshme, me kusht që të gjithë studentët e brendshëm të regjistrohen në kohë për kursin vijues. Trajnimi është pa TVSH.
Çregjistrimi
Pjesëmarrësi mund të anulojë kursin e rezervuar të gjermanishtes me shkrim deri në 5 ditë kalendarike përpara fillimit të kursit pa kosto shtesë. Në rast anulimi të vonuar, pjesëmarrësi duhet të paguajë kostot e plota të kursit. Për javët e kursit të paguar, por jo të ndjekur, shkolla Hallo Deutschschule me kënaqësi do të lëshojë një kupon me vlerë, me kusht që mungesa të raportohet të paktën 5 ditë përpara fillimit të mungesës. Në rast të një ndërprerjeje gjatë kursit të gjermanishtes, pjesëmarrësi nuk ka të drejtë për rimbursim, por shkolla është gjithashtu e gatshme të lëshojë një kupon me vlerë nëse ndërprerja është raportuar me shkrim në sekretariat të paktën 5 ditë para fillimit të ndërprerjes dhe nëse ndërprerja nuk është më shumë se 1 javë (intensive), 2 javë (gjysmë intensive) ose 3 javë (e shtunë). Për klientët e rinj, shkolla NUK do të lëshojë kupon me vlerë gjatë kohës së kursit të parë. Për kurset e së shtunës, duhet të regjistrohet një mungesë minimale prej dy të shtunave radhazi. Nëse pjesëmarrësi nuk është në gjendje të ndjekë kursin e gjermanishtes për shkak të sëmundjes, pjesëmarrësi do të marrë një kupon me vlerë për mësimet e gjermanishtes që nuk ka ndjekur pas paraqitjes së një raporti mjekësorë. Ky kupon me vlerë nuk mund të transferohet te persona të tjerë. Kuponët me vlerë ose kreditë nuk do të paguhen me para në dorë. Një notë krediti nuk do të lëshohet për ditët individuale të kursit që nuk janë ndjekur, përveç nëse paraqitet një raport i mjekut. Kuponët me vlerë mund të merren nga sekretaria dhe të përdoren vetëm kur regjistroheni për të gjitha kurset (me të gjithë kohëzgjatjen e kursit). Kuponët me vlerë/kreditet nuk mund të përdoren për mësime private, materiale kursi apo të ngjashme. Nëse pjesëmarrësit nuk janë në gjendje të marrin pjesë për shkak të problemeve mjekësore, personale ose profesionale ose ndryshimeve që ishin të njohura ose të parashikueshme në kohën e regjistrimit, shkolla mund të insistojë në pagesën e çmimit të plotë të kursit pa lëshuar një kredit (klientët në çdo rast vetë mbajnë përgjegjësinë për pasigurinë e planifikimit personal, p.sh. me sëmundje të mëparshme, shtatzëni, perspektivë për një ofertë pune, vizë, etj).
Certifikatat e përfundimit dhe vërtetimet
Pas përfundimit të suksesshëm të nivelit të gjuhës, çdo pjesëmarrës i kursit mund të marr një certifikatë nga shkolla sipas kërkesës. Pas përfundimit të një gjysëm-niveli ose në rast të performancës së pamjaftueshme, një vërtetim kursi do të lëshohet sipas kërkesës.
Anulimi i kursit nga shkolla / pamundësi zbatimi
Nëse ka shumë pak regjistrime për një kurs, shkolla mund ta anulojë kursin. Në këtë rast, pjesëmarrësit do t’i kthehet shuma e paguar. Nëse një mësim i planifikuar nuk mund të zhvillohet për shkak të një emergjence me një njoftim të shkurtër (p.sh. instruktori i kursit është sëmurë) për të cilin shkolla është përgjegjëse, përgjegjësia për pjesëmarrësit e kursit që kanë ardhur më kot kufizohet në kompensimin për shpenzimet e një maksimumi prej 50.- CHF për person. Në rastet e forcës madhore (grevë, fatkeqësi, epidemi, pandemi, etj.), tarifa e kursit nuk do të kthehet. Pas përfundimit të anulimit të shkaktuar nga forca madhore, kursi do të mbahet/vazhdohet respektivisht do të kompensohet me notë krediti nëse me dokumente vërtetohet se pjesëmarrja në kurs nuk mund të vazhdohet më pas ndërprerjes.
Çmimet
İnternette ve kurs programında belirtilen fiyatlar bağlayıcıdır. Kurs materyali kurs fiyatına dahil değildir. Sınıflarda C2 kursları yer alıyorsa, kısmi seviye başına fiyat 600 CHF’dir ve kesintiler için kredi verilmeyecektir. Birkaç indirim biriktirilemez.

Fatura

Kaydınızı aldıktan sonra Hallo Deutschschule’den bir fatura alacaksınız. Bu, Almanca kursu başlamadan önce ödenmelidir. Kurs belgeleri kurs fiyatına dahil değildir ve resepsiyondan alınabilir ve ücreti orada ödenmelidir.
Pagesa me këste
Pagesat me këste pranohen vetëm për abonime 6 mujore. Megjithatë, një depozitë në shumën e të gjithë uljes së çmimit (300.- CHF) dhe një tarifë administrative prej 30.- CHF duhet të paguhet me këstin e parë.
Përsëritja e kursit
Çdo pjesëmarrës mund të përsërisë një kurs të gjermanishtes nëse dëshiron. Pjesëmarrësi duhet të paguajë vetëm 50% të kursit nëse ai ka ndjekur tashmë të gjithë kursin (të gjithë kohën e kursit) në shkollën Hallo Deutschschule brenda 4 muajve të fundit dhe regjistrohet për një kohëzgjatje të tërë kursit (pushimet ose ndërprerjet nuk mund të regjistrohen gjatë një kursi të përsëritur). Një përsëritje gjatë një abonimi 6-mujor ose 3-mujor është e mundur, por abonimi 6-mujor ose 3-mujor do të ndërpritet dhe do të vazhdojë pasi të ketë përfunduar kursi i përsëritjes. Në rast të një përsëritjeje gjatë një abonimi aktual 6-mujor ose 3-mujor, duhet të paguhet 50% e çmimit normal të kursit jo të reduktuar. Pjesëmarrësit që ndjekin dy kurse intensive në të njëjtën kohë nuk përfitojnë zbritje në rastin e një kursi të përsëritur, pasi përfitojnë tashmë zbritjen standarde prej 50% në kursin e dytë intensiv.
Pjesëmarrës për klasë
Numri minimal i pjesëmarrësve është gjashtë, numri maksimal është katërmbëdhjetë pjesëmarrës.
Ndryshime
Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në programin e kursit dhe përshtatje të çmimeve.
Sigurimet
Shkolla Hallo Deutschschule nuk mban asnjë përgjegjësi. Sigurimi i aksidenteve është çështje e pjesëmarrësit.
Vendi i juridiksionit
Ligji zviceran është i zbatueshëm.Vendi i juridiksionit është Zürich-u.
Zürih, Şubat 2022